Mezo Myyntilaskut - ilmainen ja helppo käyttöinen laskutusohjelma

Talenomin Verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Verkkopalvelutunnuksilla käytettävä palvelu on Talenom-konsernin (Talenom) tuottama ja ylläpitämä mezo.fi – verkkopalvelukokonaisuus (Verkkopalvelu), jonka sisältö määräytyy tarkemmin Verkkopalvelua koskevan verkkopalvelusopimuksen, sitä koskevien käyttöohjeiden ja palvelutietojen perusteella.

Asiakas on Talenomin Verkkopalvelua käyttävä juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on verkkopalvelusopimuksen mukainen oikeus käyttää Verkkopalvelua. Juridisesta henkilöstä voidaan käyttää myös nimitystä Yhteisöasiakas.

2. Talenomin Verkkopalvelu ja verkkopalvelusopimuksen syntyminen

Talenom määrittelee Verkkopalvelussa tarjottavat palvelut. Osa palveluista on maksullisia. Talenomilla on oikeus erikseen Asiakkaalle ilmoittamatta tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen toimintaan ja palvelujen sisältöön muutoksia.

Asiakas voi käyttää Verkkopalvelua etäviestintävälineellä kuten tietokoneella tai muulla päätelaitteella, joka soveltuu Verkkopalvelun käyttämiseen.

Verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt Verkkopalvelun käyttöehdot ja täyttänyt Verkkopalvelun avauksessa tarvittavat tiedot Verkkopalveluun liittyvillä www-sivuilla sekä rekisteröitynyt Verkkopalveluun. Asiakas on rekisteröitynyt ja rekisteröityminen Verkkopalveluun on hyväksytty, kun Talenom on antanut Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan (Tunnistetiedot). Talenom varaa Verkkopalvelun Tunnistetietojen antamista varten kohtuullisen ajan.

Luonnollisten henkilöiden osalta maksullisen Verkkopalvelun ostamisen edellytyksenä on vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten palveluiden ostamiseen huoltajan suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Maksullisten verkkopalvelujen osalta Talenomilla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta.

3. Verkkopalvelun Tunnistetiedot ja Asiakkaan vastuu niiden käyttämisestä

Rekisteröityessään Verkkopalveluun Asiakas saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan (Tunnistetiedot). Tunnistetietoja saa käyttää vain se Asiakas, jolle Talenom on ne antanut.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa erillään toisistaan. Asiakas sitoutuu säilyttämään Tunnistetiedot muutenkin huolellisesti. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että Tunnistetiedot eivät joudu ulkopuolisten tietoon.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Talenomille, jos Tunnistetiedot ovat kadonneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että Tunnistetiedot ovat joutuneet ulkopuolisten haltuun.

Asiakas vastaa Talenomille ja kolmannelle osapuolelle Tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Verkkopalvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas vastaa kaikesta Talenomille ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, jos Asiakas on säilyttänyt Tunnistetietojaan huolimattomasti tai Tunnistetietojen joutuminen ulkopuolisten haltuun on johtunut Asiakkaan sellaisesta menettelystä, johon Asiakas on myötävaikuttanut.

Talenomilla on oikeus muuttaa Asiakkaan Tunnistetietoja tai uusia Asiakkaan Tunnistetiedot toimittamalla Asiakkaalle uudet Tunnistetiedot.

Talenom lähettää Tunnistetiedot sähköpostitse Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa sähköpostinsa tietoturvasta. Tunnistetietojen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu aina Asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Talenomille yhteystietojensa muuttumisesta. Talenom lähettää Yhteisöasiakkaan Tunnistetiedot Yhteisöasiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Yhteisöasiakkaan on ilmoitettava Talenomille viipymättä yhteyshenkilön vaihtumisesta.

Talenom tunnistaa Asiakkaan tämän kirjautuessa Tunnistetiedoillaan Verkkopalveluun. Tunnistetietojen käyttäminen Verkkopalvelun edellyttämällä tavalla vastaa Asiakkaan allekirjoitusta. Asiakas vastaa kaikista muutoksista, ilmoituksista ja muista toimista, jotka Asiakas on tehnyt Tunnistetietojaan käyttämällä. Yhteisöasiakas hyväksyy Talenomiin nähden sen, että Asiakkaana olevan juridisen henkilön Tunnistetietoja käyttävällä henkilöllä on juridisen henkilön puolesta aina Verkkopalvelun käyttöoikeus, vaikka tästä ei olisi erikseen Talenomin kanssa sovittu.

4. Verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet

Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki Verkkopalvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet.

Talenom ei takaa sitä, että Verkkopalvelua on mahdollista käyttää Asiakkaan laitteilla. Asiakas vastaa laitteiden, ohjelmistojen, liittymien ja yhteyksien käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Talenomilla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen Asiakkaalle, jos Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmistot, liittymät tai yhteydet vaarantavat Verkkopalvelun turvallisuuden.

Talenom vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisella tavalla järjestetty.

5. Asiakkaan antamien tietojen sisältö ja vastuu niiden oikeellisuudesta

Asiakkaan Verkkopalvelussa tekemän toimenpiteen ajankohta ja sisältö sekä Verkkopalveluun liittyvä muu asiointi rekisteröityy ja todennetaan Talenomin ylläpitämistä tietojärjestelmistä.

Asiakas vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja kaikista vahingoista, joka voi aiheutua siitä, että Asiakkaan Talenomille antamat tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.

Talenom toteuttaa Asiakkaan tekemät toimet Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Talenomilla ei ole missään tilanteessa velvollisuutta seurata, tarkistaa tai muutenkaan kontrolloida tai verrata Asiakkaan antamia tietoja tai niiden oikeellisuutta Asiakkaan liiketoimintaan tai muuten.

6. Asiakkaan Verkkopalvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Asiakas on velvollinen tekemään Verkkopalvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset Talenomille kirjallisesti viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun huomautuksen tai vaatimuksen peruste oli tullut tai olisi pitänyt tulla Asiakkaan tietoon.

7. Talenomin oikeus keskeyttää Verkkopalvelun käyttäminen

Talenomilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Verkkopalvelun käyttäminen, jos se on välttämätöntä Verkkopalvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Talenom pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Verkkopalvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Talenomin normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Verkkopalvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Talenom pyrkii minimoimaan Asiakkaalle aiheutuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Talenom ei vastaa mistään Asiakkalle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta vahingosta tai haitasta taikka siitä, että Talenomin tekemät toimenpiteet edellyttävät tai aiheuttavat mitä tahansa toimenpiteitä tai seurauksia Asiakkaan laitteissa, ohjelmistoissa, liittymissä tai yhteyksissä taikka muuten.

Talenomilla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun käyttäminen välittömästi, jos Asiakas ei noudata Verkkopalvelun käyttöehtoja tai Talenomilla on perusteltu syy epäillä, että Verkkopalvelua käytetään lainvastaisesti tai tavalla, joka voi aiheuttaa Talenomille tai ulkopuolisille vahinkoa.

8. Talenomin vastuunrajoitukset

Talenom ei vastaa missään tilanteessa Verkkopalvelussa mahdollisesti olevista häiriöistä tai virheistä johtuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välillisenä tai epäsuorana vahinkona pidetään esimerkiksi tulon menetystä, saamatta jäänyttä tuottoa, muissa sopimussuhteissa aiheutuvia häiriöitä ja vahinkoja taikka muuta ennakoitavaa vahinkoa. Talenom ei vastaa missään tilanteessa miltään osin myöskään ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta vahingosta.

Talenom ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Verkkopalvelun sisältämistä maksuttomista palveluista tai Verkkopalvelun vähäisistä vioista tai puutteista riippumatta siitä, onko kyseinen palvelu maksullinen vai maksuton.

Talenom ei vastaa Verkkopalvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Verkkopalvelun yhteydessä myytävien tuotteiden tai palvelujen virheettömyydestä taikka niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Talenom ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Talenomin välittömiä vahinkoja koskevan vastuun enimmäismäärä on aina Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Verkkopalvelusta maksamien maksujen määrä.

9. Verkkopalvelun maksut

Maksullisten verkkopalvelujen maksuista ja laskutuksesta ilmoitetaan verkkopalvelun www-sivuilla. Verkkopalveluiden käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan Asiakkaalta kuukausittain. Jos laskun loppusumma on alle 10 euroa, voidaan laskutusta kuitenkin lykätä siten, että 10 euroa tulee täyteen. Maksuihin ja laskutukseen sovelletaan Talenomin yleisiä toimitusehtoja

Ilmoitettuihin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

10. Tietosuoja

Talenom rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä. Talenom voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja Asiakkaista. Rekisteröidyt tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä Talenomin ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella Talenomin verkkopalveluun liittyvien www-sivujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
Talenomilla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön edellä mainittuihin tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Talenomin asiakaspalveluun. Mezo.fi palvelun osalta noudatetaan muilta osin Talenomin tietosuojaselosteessa mainittuja periaatteita tiedonsuojaukseen liittyen.

11.Verkkopalvelusopimuksen voimassaolo, päättäminen ja päättyminen

Verkkopalvelusopimus tulee voimaan edellä kohdassa 2. todetulla tavalla.

Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Verkkopalvelusopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa, jonka jälkeen Talenomilla on kohtuullinen aika Asiakkaan Verkkopalvelun käyttömahdollisuuden sulkemista varten.

Talenomilla on oikeus pitää Verkkopalvelusopimusta Asiakkaan kanssa ilman erillistä irtisanomista päättyneenä, jos Asiakas ei ole käyttänyt Verkkopalvelua kolmeen (3) kuukauteen. Talenomilla on tällöin oikeus poistaa Asiakkaan Tunnistetiedot rekistereistään.

Asiakas vastaa Verkkopalvelussa tekemistään toimenpiteistä ja antamistaan tiedoista myös Verkkopalvelusopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Verkkopalvelun käyttöehtojen muuttamisoikeus

Talenomilla on oikeus muuttaa näitä Verkkopalvelun käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Verkkopalvelun omilla www-sivuilla (www.mezo.fi) vähintään yhtä (1) kuukautta aikaisemmin.

Asiakkaan, joka ei hyväksy Verkkopalvelun käyttöehtojen muutosta, tulee irtisanoa verkkopalvelusopimus kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa.

13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimuksen sovelletaan Suomen lakia. Verkkopalvelusopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, ratkaistaan yleisessä alioikeudessa.


Mezo.fi Sopimus Henkilötietojen Käsittelystä

1. Yleistä

Talenom ja mezo.fi -verkkopalvelukokonaisuuden asiakas ovat tehneet verkkopalvelusopimuksen, jolla asiakas hankkii verkkopalvelusopimuksessa kuvatut palvelut Talenomilta. Talenom käsittelee henkilötietoja palvelujen yhteydessä ja tässä sopimuksessa henkilötietojen käsittelystä sovitaan ehdoista, joiden mukaisesti Talenom käsittelee asiakkaan henkilötietoja.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

”Henkilötietojen käsittelyllä” tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Käsiteltäessä henkilötietoja asiakas on rekisterinpitäjä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja Talenom on käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

2. Asiakkaan yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä

Asiakas vastaa henkilötietojen keräämisestä ja käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta ja vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot.

Asiakas vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta sekä varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen Talenomille sekä henkilötietojen käsittely tämän sopimuksen mukaisesti on lainmukaista koko sopimuksen voimassaolon ajan.

3. Talenomin yleiset oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelijänä

Talenom käsittelee henkilötietoja ainoastaan toimeksiantosopimuksessa ja tässä sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin, vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvaa palvelua varten, ja ainoastaan tämän sopimuksen voimassaoloajan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Talenom käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta.

Talenom käsittelee ja varmistaa alaisuudessaan toimivan henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevän henkilötietoja ainoastaan asiakkaan antamien dokumentoitujen, lainmukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, paitsi jos sovellettavassa laissa toisin vaaditaan. Siinä tilanteessa Talenom informoi asiakasta välittömästi tästä oikeudellisesta vaatimuksesta, edellyttäen, ettei sovellettava lainsäädäntö kiellä sellaista informointia.

Talenom toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet siten kuin tässä sopimuksessa on tarkemmin sovittu. Talenom avustaa mahdollisuuksien mukaan ja käsittelyn luonteen huomioon ottaen asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä täyttämään asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä.

Talenom ylläpitää tarvittavia selosteita/kirjanpitoa käsittelytoimista ja saattaa asiakkaan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka osoittavat, että Talenom noudattaa sille tässä sopimuksessa ja sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjä velvollisuuksia.

Talenom sallii asiakkaan tai asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja osallistuu niihin siten kuin tässä sopimuksessa on tarkemmin sovittu.

Talenomilla on oikeus laskuttaa yllä kuvatuista avustamis-, korjaamis- ja pyyntöihin vastaamistoimista, auditoinnin tuesta sekä asiakkaan mahdollisesti antaman ohjeistuksen muutoksista johtuvista toimista ja kustannuksistaan erikseen.

4. Tietoturva

Talenom toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja joilla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, ottaen huomioon erityisesti uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit. Tietoturvajärjestelyjä arvioidaan, tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Talenomin tämän sopimuksen johdosta toteuttamat käsittelyn tietoturvaperiaatteet on kuvattu tarkemmin Talenomin yleisessä tietosuojaselosteessa.

Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Talenoma informoidaan kaikista niistä asiakkaan toimittamiin henkilötietoihin liittyvistä seikoista (kuten riskiarvioinneista sekä erityisten henkilötietoryhmien käsittelystä), jotka vaikuttavat tämän sopimuksen mukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin.

5. Alihankkijat

Talenom saa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä tämän sopimuksen perusteella. ”Alihankkijalla” tarkoitetaan käsittelijää, joka käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen mukaisesti, kokonaan tai osittain, käsittelijän lukuun ja tämän toimeksiannosta. Käsittelyssä käytettävät alihankkijat sopimuksen alkaessa ilmoitetaan asiakkaan pyynnöstä. Talenom tiedottaa asiakkaalle ennalta suunnitelluista muutoksista, joilla alihankkijoita lisätään tai vaihdetaan, mikäli näillä muutoksilla on vaikutusta Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli asiakas ei hyväksy suunniteltua muutosta, asiakkaalla ja Talenomilla on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän ajan muutoksen tiedottamisesta irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään kyseisen kolmenkymmenen (30) päivän jakson päättyessä sen palvelun osalta, jonka tuottamiseen alihankkijan muutos vaikuttaa ja jossa henkilötietoja käsitellään. Mikäli alihankkijavaihdos, jota asiakas ei hyväksy ja johon Talenom ei voi vaikuttaa, estää tai olennaisesti vaikeuttaa palveluntuottamista, Talenomilla ei ole velvollisuutta tuottaa sellaista palvelua.

Talenom solmii kirjallisen käsittelysopimuksen alihankkijan kanssa ja edellyttää kaikkien alihankkijoiden noudattavan Talenomille tässä sopimuksessa asetettuja tietosuojavelvoitteita tai vastaavan tietosuojan tason takaavia velvoitteita. Alihankkija käsittelee henkilötietoja vain kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Talenom vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toimista kuin omistaan.

6. Henkilötietojen siirto

Talenom voi siirtää henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason, ulkopuolelle ainoastaan asiakkaan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. Mikäli siirretään tietoja edellä mainittujen alueiden ulkopuolelle, Talenom solmii sovellettavan lain edellytysten mukaisen sopimuksen henkilötietojen siirrosta tarvittavien osapuolten kanssa. Sopimus henkilötietojen siirrosta laaditaan Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti. Vaihtoehtona mallisopimuslausekkeiden käytölle siirto voi tapahtua muita soveltuvan lainsäädännön hyväksymiä siirtoperusteita käyttäen/hyödyntäen.

Mikäli mallisopimuslausekkeiden tai minkä tahansa muun lainmukaisen siirtoperusteen ja tämän sopimuksen välillä on ristiriita, mallisopimuslausekkeet ja vaihtoehtoiset siirtoperusteet saavat soveltamisjärjestyksessä aina etusijan suhteessa toimeksiantosopimukseen ja tähän sopimukseen.

7. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

”Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella” tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Talenomin ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä siitä, kun Talenom tai sen käyttämä alihankkija on saanut loukkauksen tietoonsa. Ilmoitus tehdään asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

Talenomin toimittaa ilman aiheetonta viivytystä asiakkaalle tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen johtaneista olosuhteista sekä muista siihen liittyvistä Talenomin saatavilla olevista seikoista asiakkaan kohtuullisten pyyntöjen mukaisesti.

Siltä osin kuin kyseinen tieto on Talenomin saatavilla, on asiakkaalle tehtävässä ilmoituksessa kuvattu ainakin:

a) kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät;

b) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka vastaa käsittelijän tietosuoja-asioista;

c) kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; sekä

d) kuvaus niistä toimenpiteistä, jotka Talenom ehdottaa toteutettaviksi ja/tai on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta, mukaan lukien tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.

Jos ja siltä osin kuin edellä listattuja tietoja ei ole mahdollista toimittaa samanaikaisesti, tiedot voidaan toimittaa vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä.

8. Auditointi

Asiakkaalla on oikeus auditoida käsittelijän tämän sopimuksen alainen tietojenkäsittelytoiminta. Asiakas on velvollinen käyttämään auditoinnissa vain sellaisia ulkopuolisia tarkastajia, jotka eivät ole Talenomin kilpailijoita. Osapuolet sopivat auditoinnin ajankohdasta ja muista yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen sen suorittamista. Auditointi tulee suorittaa tavalla, joka ei haittaa Talenomin sitoumuksia kolmansiin osapuoliin nähden. Kaikkien asiakkaan edustajien ja auditointiin osallistuvien ulkopuolisten tarkastajien tulee allekirjoittaa tavanomainen salassapitositoumus Talenomin hyväksi.

Asiakas vastaa kaikista auditoinnista aiheutuvista kustannuksista. Talenomilla on myös oikeus laskuttaa avustamisesta auditoinnissa ja muusta auditoinnista johtuvasta lisätyöstä.

9. Salassapito

Talenom sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki asiakkaalta vastaanottamansa henkilötiedot, varmistamaan, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta, sekä varmistamaan, että henkilötietoja ei siirretä/luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä kirjallista suostumusta, ellei käsittelijä ole velvollinen ilmaisemaan tietoja pakottavan lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen perusteella.

Mikäli rekisteröity tai viranomainen tekee henkilötietoja koskevan pyynnön, Talenom ilmoittaa, niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista, asiakkaalle tällaisesta pyynnöstä ennen pyyntöön vastaamista tai muiden henkilötietoja koskevien toimenpiteiden suorittamista. Mikäli toimivaltainen viranomainen vaatii välitöntä vastausta, ilmoittaa Talenom asiakkaalle pyynnöstä niin pian kuin on mahdollista pyyntöön vastaamisen jälkeen, ellei pakottavasta laista muuta johdu.

10. Vastuunrajoitus

Verkkopalvelusopimuksen mukaisia vastuunrajoituksia sovelletaan myös tähän sopimukseen.

Kaikissa tapauksissa kumpikin osapuoli vastaa itse valvontaviranomaisen tai toimivaltaisen tuomioistuimen sille määräämistä hallinnollisista sanktioista, jotka ovat ko. valvontaviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti seurausta siitä, että kyseinen osapuoli ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja vaatimuksia tai velvoitteita.

Rekisteröityjen korvausvaatimusten osalta noudatetaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja siitä muodostettua kansallista lainsäädäntöä eikä niihin liittyviä vastuita voida rajoittaa sopimuksella.

Talenom ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta.

11. Voimassaolo

Tämän sopimuksen voimassaolo on sidottu verkkopalvelusopimuksen voimassaoloon ja päättyy automaattisesti toimeksiantosopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä.

Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusta, Talenomilla on oikeus purkaa toimeksiantosopimus ja tämä sopimus, mikäli asiakas ei seitsemän (7) päivän kuluessa Talenomin lähettämästä kehotuksesta ole korjannut menettelyään ja huolehtinut kaikkiin toimiin ryhtymisestä rikkomuksesta johtuvien seurausten välttämiseksi, korjaamiseksi ja korvaamiseksi.

Velvoitteet, joiden on niiden luonteen vuoksi tarkoitus säilyä voimassa tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä riippumatta, jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisestä riippumatta.